General Data Protection Regulation

According to the General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), we are obliged to inform you on how your personal data is administered by us

Who is the administrator of your data?
Your data is administered by Finitec Sp. Z o.o. z based in Warsaw ( al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warsaw), entered to the National Court Register in Warsaw under number 5, NIP: 8381845370, REGON: 146214162

How to contact us:

 • If you have any questions about Your personal Data, please contact us at contact@finitec.pl

 • You can also contact us by sending mail by post to the following address: al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.

What are your rights?

You have the right to:

1. Access your personal data, and learn if your personal data is being processed or shared with other entities;

2. Correct the incorrect data and complete the incomplete data;

3. Demand deleting your data;

4. Moving your data to other administrators;

5. Raise objections to the processing of personal data

6. Lodging a complaint to the supervisory body

7. Demand limitation of processing of personal data

You also have the right to revoke the consent to process personal data at any moment. You can do so by contacting us: contact@finitec.pl OR al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.

How long will we process your data?

Your data will be stored for a duration described by the law , the purpose we collect data, or until you no longer wish for your data to be processed by us.

Your personal data is process according to article 6. We do not process specific categories of personal data.  Your data is process manually and electronically.

 

Ogólne rozporządzenie o ochornie danych osobowych – RODO

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:
Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Finitec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 5, NIP: 8381845370, REGON: 146214162, kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 złotych.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.

lub drogą e-mailową pod adresem: contact@finitec.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania?
Dane będą przetwarzane w prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Spółkę polegających na tworzeniu i doradztwie w zakresie oprogramowania, informatyki, zatrudnienia i zarządzania. Spółka udostępnia także dane ułatwiające tworzenie oprogramowania. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Finitec, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Co więcej, przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO -– prawnie uzasadnione interesy administratora.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Dane będą ujawniane: dostawcom usług, zapewniającym Spółce funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, firmie prowadzącej usługi księgowe oraz kadrowe, partnerom Spółki oraz Klientom. Dane osobowe mogą być przekazywane do Państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.

Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 4 powyżej. Przysługujące prawa:

 • żądanie od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,

 • żądanie od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,

 • żądanie od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,

 • żądanie od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

 • przenoszenie Twoich danych osobowych,

 • wniesienie skargi do organu nadzorczego.

Jak się z nami skontaktować?

 • kontakt e-mailowy pod adresem: contact@finitec.pl

 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.

Jako Administrator dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Twoje dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.
Finitec nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.