Ogólne rozporządzenie o ochornie danych osobowych – RODO

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:
Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Finitec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000429181, NIP: 8381845370, REGON: 146214162, kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 złotych.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.

lub drogą e-mailową pod adresem: contact@finitec.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania?
Dane będą przetwarzane w prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Spółkę polegających na tworzeniu i doradztwie w zakresie oprogramowania, informatyki, zatrudnienia i zarządzania. Spółka udostępnia także dane ułatwiające tworzenie oprogramowania. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Finitec, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Co więcej, przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO -– prawnie uzasadnione interesy administratora.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Dane będą ujawniane: dostawcom usług, zapewniającym Spółce funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, firmie prowadzącej usługi księgowe oraz kadrowe, partnerom Spółki oraz Klientom. Dane osobowe mogą być przekazywane do Państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.

Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 4 powyżej. Przysługujące prawa:

  • żądanie od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,

  • żądanie od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,

  • żądanie od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,

  • żądanie od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

  • przenoszenie Twoich danych osobowych,

  • wniesienie skargi do organu nadzorczego.

Jak się z nami skontaktować?

  • kontakt e-mailowy pod adresem: contact@finitec.pl

  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.

Jako Administrator dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Twoje dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.
Finitec nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.